กรองข้อมูลโดย:

  • คำถามและคำตอบ 0 ผลลัพธ์
  • ข้อมูลสินทรัพย์ 0 ผลลัพธ์
  • อภิธานศัพท์ 0 ผลลัพธ์

คำถามและคำตอบ

ไม่มีผลลัพธ์

อภิธานศัพท์

ไม่มีผลลัพธ์

ข้อมูลสินทรัพย์

ไม่มีผลลัพธ์

อภิธานศัพท์

ธุรกรรม (Transaction)

คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการดำเนินการซื้อขาย